Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Δαυΐδ, Ψαλμὸς 135ος (ρλε') - Εξομολογείσθε τω Κυρίω


Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
ἐξομολογεῖσθε τῷ Θεῷ τῶν θεῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ τῶν κυρίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
τῷ ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
τῷ ποιήσαντι τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
τῷ στερεώσαντι τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
τῷ ποιήσαντι φῶτα μεγάλα μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
τὸν ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
τῷ πατάξαντι Αἴγυπτον σὺν τοῖς πρωτοτόκοις αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
καὶ ἐξαγαγόντι τὸν Ἰσραὴλ ἐκ μέσου αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
τῷ καταδιελόντι τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν εἰς διαιρέσεις, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
καὶ διαγαγόντι τὸν Ἰσραὴλ διὰ μέσου αὐτῆς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
........................
τῷ διαγαγόντι τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
τῷ πατάξαντι βασιλεῖς μεγάλους, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
καὶ ἀποκτείναντι βασιλεῖς κραταιούς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
........................
καὶ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
ὁ διδοὺς τροφὴν πάσῃ σαρκί, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
ἐξομολογεῖσθε τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

Δοξολογείτε συνεχώς τον Κύριον, επειδή είναι αγαθός,
και ανεξάντλητο και αιώνιο είναι το έλεός του.
Δοξολογείτε συνεχώς τον Θεόν, τον Κύριον σε όλους τους θεούς της γης,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Δοξολογείτε συνεχώς τον Κύριον, που είναι ο απόλυτος
εξουσιαστής και κυρίαρχος όλων των αρχόντων·
επειδή αιώνιον και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Δοξολογείτε αυτόν, που έργα θαυμαστά μόνος του επιτέλεσε,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Αυτόν, που έκτισε τους ουρανούς με άπειρη σοφία,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Στέριωσε τη γη πάνω στα ύδατα,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Δοξολογείτε αυτόν, που μόνος του, χωρίς κανενός τη βοήθεια ,
δημιούργησε τα μεγάλα φώτα,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Δημιούργησε δηλαδή τον ήλιο, εξουσιαστή της ημέρας
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Δημιούργησε τη σελήνη και τ΄αστέρια,
για να εξουσιάζουν με το φως τους κατά την νύκτα,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Δοξολογείτε αυτόν,που χτύπησε με θάνατο
τα πρωτοτόκα των Αιγυπτίων,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Αυτόν, που έβγαλε ελεύθερο τον ισραηλιτικό λαό
εκ μέσου των Αιγυπτίων,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Τους λευτέρωσε με την ακατανίκητη δύναμή του, 

με τον παντοδύναμο βραχίονα του,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Δοξολογείτε τον Κύριον, που έκοψε στα δύο την Ερυθρά θάλασσα,
διότι αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
.......................
Αυτόν, που καθοδήγησε και προστάτευσε το λαό του στην έρημο,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
......................
Μας γλύτωσε από τα χέρια των εχθρών μας,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Αυτός δίνει τροφή σε κάθε σάρκα, σε κάθε έμβιο,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.
Υμνείτε συνεχώς και δοξολογείτε το Θεό του ουρανού,
επειδή αιώνιο και ανεξάντλητο είναι το έλεός του.

prayer

Ευχαριστούμε @ίσια που μας το συνέστησες
και σε καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας :)