Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Γιάννης Ρίτσος — Απαγγέλει την Κυρά των Αμπελιών

«Η Κυρά των Αμπελιών» I - II (στο 2:20) - III (στο 6:25) - IV (δεν συμπεριλαμβάνεται) 
V (στο 8:46) - VI (στο 10:56)
«Η Κυρά των Αμπελιών» VII - VIII (στο 2:07) - IX (στο 3:56) - X (στο 5:50)

«Η Κυρά των Αμπελιών» XI - XII (στο 2:40) - XIII (δεν συμπεριλαμβάνεται)XIV (στο 5:03) - XV (δεν συμπεριλαμβάνεται) XVI (στο 8:40)

«Η Κυρά των Αμπελιών» XVII (από την τρίτη στροφή) - XVIII (στο 1:03) - XIX (στο 2:46)- XX (στο 3:46)- XXI (στο 4:57)- XXII (στο 6:22) - XXIII (στο 7:59)- XXIV (στο 9:50)